Проектът „Методологичен подход за реални социални ефекти в образованието на възрастни-MARS“, финансиран от програмата Erasmus+ KA227-Партньорства за творчество (2020-1-TR01-KA227-ADU-097707) има за цел да помогне за намаляване на противоречивите емоционални състояния като насилие, гняв, отчаяние, паника, неконтролируемост, раздразнение, появяващи се у хората в кризисни ситуации, да помогне и допринесе за създаването и усъвършенстването на различни компетенции по отношение на дигиталните технологии, здравеопазването, информацията и икономиката чрез създаване на образователни учебни модули за възрастни, които имат за цел да насочат преподавателите към добри практики в обучението. Целевата аудитория на проекта са възрастни и участници от заинтересованите страни, събрани в 3 групи:

1. Обучители, стажанти и ръководители на институции, работещи в центрове за обучение на възрастни, където ще се извършват пилотни обучения;

2. Образователни институции за възрастни, неправителствени организации, асоциации, доброволчески институции с аудитория от възрастни, лица, вземащи решения, местни власти и органи на пресата;

3. Всички видове институции и възрастни, които ще се възползват от резултатите от проекта.