По проекта ще се създадат два продукта: платформа за електронно обучение и електронна книга.

Платформата за електронно обучение отговаря на критични нужди с глобално въздействие, като глобалните кризи, включващи Европа и много други страни, както и въздействието и образователните проблеми, причинени от кризите върху отделните хора. Това ще повиши търсенето и подкрепата за образованието на възрастни, като постави ударението, че всеки човек може да допринесе за решаването на глобални проблеми.

Платформата за електронно обучение включва информационни ресурси, състоящи се от 12 модула за обучение на възрастни, които да им помогнат да разпознаят фактическите правила в техния личен, регионален, национален и международен контекст, да повишат осведомеността си и да придобият необходимите поведенчески умения в процеса на управление на кризи. В края на всеки модул ще има описание на методи на преподаване, поддържани от технологиите методи и приложни дейности, които обучителите на възрастни да използват. В този контекст платформата за електронно обучение играе важна роля в професионалното и личностното развитие на преподавателите, както и в разширяването на техните академични познания.

Електронната книга служи, като ръководство за насърчаване на активното гражданство в различни области чрез придобиване на умения за управление на поведението при глобални кризи, допринасяне за обществото и придобиване на знания и умения, които ще насърчават личностното развитие.

Електронната книга съдържа информация за подходите за учене през целия живот за преподаватели на възрастни въз основа на уменията на 21-ви век, различни образователни теми и информационни потоци, производствено-технологични дейности, съвременни стратегии за преподаване на възрастни въз основа на възраст, видове развитие и предмети и технологични учебни средства за използване и управление на дигитални технологии.

Електронната книга помага на преподавателите и потребителите в създаването на динамична учебна среда, като повишава външната мотивация на участващите в обучението, които учат и използват методи на преподаване от различни дисциплини, придобиват технологични умения и разбират как да създават образователни среди въз основа на експеримент и наблюдение при преподаване на умения.