Innoved Lietuva

Innoved Lietuva

Innoved Lietuva (ЛИТВА)

“Innoved Lietuva” има за цел да предостави възможности за обучение и консултации за предприемчиви младежи и млади възрастни. Дейностите им са посветени на: •Създаване на условия за иницииране и развитие на традиционното и социално предприемачество на регионално, национално и международно ниво. •Въвеждане на добри практики от бизнеса със социално въздействие при изработването на политики на местно и национално ниво и политиката на Европейския съюз. •Създаване на позитивна, мотивираща и насърчаваща среда за активен предприемачески дух в обществото. •Повишаване на информираността на гражданите за възможностите, които социалното предприемачество може да даде. •Повишаване на пригодността за заетост на младите хора на пазара на труда. •Създаване на международна общност от млади хора, които споделят интереси, свързани със социалното предприемачество. •Засилване и подпомагане на мобилността на младежи и млади възрастни на национално и международно ниво. •Насърчаване и прилагане на неформалното образование.

Website: http://www.innoved.lt/
1 Konsulent Øystein Samnøen

1 Konsulent Øystein Samnøen

E-Consultants (НОРВЕГИЯ)

E-Consultants е мрежа от консултанти на свободна практика с допълващ и подсилващ опит в рамките на: Кибертормоз, Цифрови умения за деца, тийнейджъри, родители и професионалисти, Развитие на учебни платформи, Маркетингова комуникация, Дигитална медийна комуникация и управление на междукултурни образователни проекти.
Работили сме в партньорство с неправителствени организации, университети и търговски субекти от Германия, Португалия, Испания, Израел, Чехия, Полша, Обединеното кралство, Република Ирландия, Турция, Кипър, Италия, Литва, Малта, България, Унгария и Норвегия.

Website: https://www.barnevakten.no/

Loughborough University

Loughborough University

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Академията за разказване на истории към университета Loughborough е интердисциплинарен изследователски екип, базиран в Училището по дизайн и творчески изкуства. Приложното разказване на истории се превърна в ключова сила за научни изследвания в Loughborough през последните години и в това, където те имат международна репутация за отлични постижения. Изследователи от Академията за разказване на истории са участвали в над 20 проекта с различни размери, вариращи от няколко хиляди лири до над милион паунда, финансирани от различни организации като AHRC, NERC, ESRC, MRC, EPSRC, Британската академия и Европейската комисия. Работата е неизменно интердисциплинарна, включваща сътрудничество със здравните, социалните и екологичните науки и както академични, така и неакадемични партньори, от местни обществени организации до големи неправителствени организации. Работили сме в Обединеното кралство, но също и в цяла Европа (с партньори във Франция, Испания, Италия, Малта, Гърция, Австрия, Германия, Белгия, Холандия, Литва, Полша, Турция и Норвегия) и с ниски до средни доходи страни по света (Кения, Уганда, Индия и Колумбия). Ние също така разработваме програма за работа в сътрудничество със Smithsonian Institution във Вашингтон.

Website: http://www.innoved.lt/

Euro – Training

Euro – Training

EURO-training (БЪЛГАРИЯ)

“ЕВРО-тренинг” е нестопанска и неправителствена организация, създадена през 2004 г. в гр. Стара Загора, България.
Основната цел на сдружението е свързана с насърчаването и подкрепата на различни видове и форми на обучение.
Ние твърдо вярваме, че само добре образованите и обучени хора са в състояние да направят преход към икономика, основана на знанието, и могат значително да подобрят качеството на живот.
В ерата на ученето, предоставянето на подходящите знания и умения на хората е от решаващо значение за поддържането на високи и устойчиви равнища на заетост и доходна стабилност.
Но нашата визия за ерата на ученето е повече от заетостта. Развитието на култура на учене ще помогне да се изгради обединено общество, ще се подпомогне създаването на лична независимост и ще се насърчат творчеството и иновациите.
Повечето дейностите на организацията са свързани с овластяване на различни групи в неравностойно положение с подходящи знания и умения за успешно поставяне на пазара на труда и по този начин допринасят за тяхното социално включване.
Такива разработваме и предоставяме за различни обучителни дейности и действия за обучение и подобряване на техните граждански и социални умения и компетенции, базирани на смесено и електронно обучение. Нашите усилия са свързани с насърчаване на толерантността, приемане на различията, уважение към интеркултурността, активно гражданство.

Website: http://www.euro-training.org/

People Help the People

People Help the People

People Help the People (ИТАЛИЯ)

Организацията “People Help the People” се стреми да постигне социална солидарност, като приложи понятието “човешка интеграция” в света, като се позовава по-специално на Европа и средиземноморското пространство, чрез насърчаване и подкрепа на човешката личност и запазване и подобряване на историческото, културното и екологично наследство, интегрирани в общо устойчиво развитие.
Целта на “People Help the People” е да създаде възможности за сътрудничество и партньорство между страните от ЕС и Средиземноморието, като изгради мрежа за междукултурен обмен, който позволява да се изнасят най -добрите практики от една държава в друга, в стремеж към по-голяма интеграция между народите. Интеграция, която засяга не само човека, но е и лост за икономическо и социално развитие.
Всички дейности на Асоциацията са насочени към постигане на целите на солидарността, социалното включване и културното популяризиране, действия и дейности, насочени предимно към хора в неравностойно положение и в условия на социална уязвимост в областта на образованието, здравеопазването, социалните услуги, опазването на околната среда, с участие на публични власти (Европейски съюз, държави от средиземноморския басейн, италианската държава, региони и общини) и частни организации.

Website: https://peoplehelpthepeople.eu/

A.T.I.C. – ROMANIA

A.T.I.C. – ROMANIA

ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVA CIVICA (РУМЪНИЯ)

ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVA CIVICA (Асоциация на младежите с гражданска инициатива) е младежка организация, аполитична, неправителствена организация, която има за цел да стимулира развитието на румънското общество, привличайки млади хора към активно местно гражданство и промоция национални културни ценности.
A.T.I.C. е създадена през 2016 г. в Галац от група млади хора, за да допринесе за социалното и личностно развитие на местните младежи.
Ние сме активни в нашата общност – работим с деца и младежи от домове за настаняване, бедни семейства, стари хора, безработни и изправени пред други социални проблеми.
Една от основните ни цели е включването на местни младежи в неравностойно положение чрез различни методи, като спорт, музика, театър, танци и рисуване. За да реализираме целите си, си сътрудничим със семейства, местни власти, начални училища, гимназии и университети и ние разработваме проекти с тях.
Един от нашите партньори е местното училище по изкуства, което има ученици от 14 до 19 години и преподава музика (вокал и свирене на инструменти), танци, рисуване и занаяти.
Основната цел на сътрудничеството е преди всичко интегриране на талантливи хора чрез музика, изкуство и спорт и второ, различни местни и международни проекти, имащи една и съща тема.
Въпреки факта, че сме млада организация, ключовият персонал е с много опит в зоната на НПО и програма Еразъм+, работещи в областта повече от 8 години, с много добри резултати, на различни позиции и отдели, сред местните НПО.

Website: http://aticromania.wordpress.com

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Halk Egitim Merkezi Ve Aksam Sanat Okulu (ТУРЦИЯ)

Образователен център и вечерно художествено училище е пълноценна официална образователна институция към Министерството на народното образование.
Нашата организация има много бърза организационна способност със своята динамична структура. Нашият център организира безплатни курсове за всички граждани от всички възрасти, образование, доходи, социален статус и култура, ученици и студенти, съобразени с техните интереси, желания, способности и очаквания, по професионални, социални, икономически, спортни и културни области.
Центърът има рефлекса да организира необходимите обучителни дейности във всяка област за най-бързо и най-кратко време със своя висококвалифициран и опитен персонал в неформалното образование. Нашата институция е създала своя собствена корпоративна култура със своите функции за сътрудничество и координация. Нашата институция прилага ротационен модулен план за обучение по отношение на производствените процеси в различни области и организира курсове за професионално обучение с обучителен персонал, нает с експерт/по договор. По този начин нашата институция предоставя на обучаемите, които са успешни сертификат за курсовете, които организира, като качествена междинна идентичност в частния сектор.
Центърът Afyonkarahisar завърши своята акредитация през декември 2019 г., която предоставя европейски възможности за младите хора и като точка за контакт на Eurodesk на Европейската информационна мрежа. Освен това в нашата институция се провеждат подготвителни курсове за университета, като информацията на Eurodesk се предоставя на студентите, които посещават курсовете периодично и в този контекст са достигнати над 700 млади стажанти.

Website: https://afyon.meb.gov.tr/

AcrossLimits LTD

AcrossLimits LTD

AcrossLimits LTD (МАЛТА)

AcrossLimits е малтийска компания с дълга история на успехи, както на националната, така и на европейската сцена с участие в над 60 проекта, финансирани от ЕС, през 19 -годишното си съществуване. През годините сме изградили огромен набор от умения в сфери образование, здравеопазване, предприемачество, цифрови платформи и разпространение.

Като компания за ИКТ, ние имаме голям интерес към електронното обучение и сме участвали в различни проекти на ЕС и курсове за обучение, които включват или са базирани на електронното обучение. Разработили сме няколко такива платформи за различни целеви аудитории, вариращи от преподаватели до студенти, бизнесмени, професионалисти, художници, хора в неравностойно положение и др.

Възползвайки се от нашите силни мрежи, както на национално, така и на международно ниво, ние сме координирали различни проекти, финансирани от ЕС, като задачите ни варираха от просто създаване на уебсайтове за домакинство до международни конференции и симпозиуми.

Website: https://www.acrosslimits.com